Kvalitetspolicy

Företagets kvalitetspolicy består av God tillverkningssed (GMP) och Enhetligt affärsledningssystem. B GROUP har certifierats för klippining och bockning samt återbuntning av Globecert för Norge, Sverige och Finland

B GROUP följer sina Värderingar samt överträffar dem.

Vi har tagit vårt ansvar genom att använda gott omdöme under utvecklandet av vårt system för kvalitetskontroll och genom att i det vardagliga arbetet tillämpa god tillverkningssed, som består av:
• Utbildning av personalen och höjning av dess kvalifikationer
• Produktkontroll
• Kontroll av dokumentation
• Inköpskontroll
• Identifiering och spårning av produkten under alla tillverkningsfaser
• Definition och kontroll av tillverkning och processer
• Definition och kontroll av utrustning för provning, mätning och testning
• Valideringsprocesser
• Produktgodkännande
• Förbättring av processer och preventiv handling ifall fel uppstår
• Kontroll av märkning och förpackning
• Hantering, lagring, distribution och installation
• Dokumentation
• Underhåll

Ett Enhetligt affärsledningssystem är ett företagsomfattande ledningssystem som integrerar alla processer. Detta ledningssystem säkerställer att den levererade produkten uppfyller anställdas, kunders, ägares, statens och samhällets krav.
B GROUP lägger framförallt kraft på följande grupper av affärsprocesser:
• HR-ledning
• Ekonomiledning
• Marknadsföring och försäljning
• Projektledning
• Kvalitetsledning
• IT-ledning
• Säkerhetsledning
• Miljöledning